Çap

4 - Federalist doktor deyil, sancıdır

Federalist doktor deyil, sancıdır

237

Bugünkü İran gedir parçalana

İnanma Farsın dediyi yalana

Fars istər dövlətinə arxalana

Çünkü sərvət qazanır Farsistana

Yəni fars dövletini Türk yıxacaq

Ayrılmasa hər şey boşa çıxacaq

238

Federalizm deyər: “tapan tapanındır”;

Farsistandakılar Farsistanındır

Manufaktorlar Azərbaycanındır

Gərəkməz hər şey hər ölkədə ola

Yetər ki, mal satıla, boşluq dola

239

Türk istəsə yurdu İranda qala

Farsistanın çapdığı beytülmala

Haqq verməlidir Farsistanın ola.

Yüz səksən il sonra federal ölkələr

Bugünkü Farsistan qədər dirçələr

240  (Ağalıq ilə sərmayə satılmaz.)

Kim deyir neft şirkəti millətindi?

Firmaları göndərən şirkətindi

(Sərmayəni göndərən şirkətindi)

İdarə haqqı sizin dövlətindi

Sömürgəçi millət “yetim bəsləməz”

Neft gəlirini Turana xərcləməz

241     (... və montaj fabrikaları)

Neft firması şəklində sərmayələr

Haçan ödəndi fəsx ola “ayə”lər?

Gərçəkləşmiş ola milli qayələr

Milliləşmiş şey idarə haqqıdır

Ərəb çölünə kirayə haqqıdır

242     (Yanlış öyrətənləri tanı!)

Hər sinf iqtisadına şəkil verər

Yasallaşdırmaq üçün vəkil verər

Ana-yasasıdövlət təşkil verər

Dövlət hakim soyun təşkilatıdır

Təşkilat sürücü sinfin atıdır

 

(Pərdə arxasındakı höküm sürən sinifdən söz gedir.)

243        (Nə qaldı ki, etməsin?)

Farsmilləti kəsib Türkün əlini

Çapıp səksən illlik beytülmalını

Pozub milli şüurunu dilini

Təhrif edib tarixini rolunu

Türk tarixini Farsadına yazıb

Minlərcə yalanı ard-arda düzüb

(Purpirarın bel-buxumunu əzib)     (Nasir P.)

244

Dil haqqı milli-mədəni bir haqdır

Siyası millihaqq milli talaqdır   <

Yurdunu qurtaran bilikli xalqdır

Qoruyan milli orduyla silahdır

Bilikləndirməmək böyük günahdır

245

Farsmilləti Azərbaycanı çapır

Həm dəTürkün alnına yapma yapır

“Çölmək dığırlanır duvağın tapır”

Düşməni siz sevdirirsiniz xalqa

Ki hə deyə milli-mədəni haqqa

246

Farsöz xeyrinə xalqın yetişdirib

Türkə milyonlar azqın yetişdirib

Sümük gəmirən satqın yetişdirib

Türkü federalist edən yabancıdır

Federalist doktor deyil, sancıdır

 

Federalist Türk otaya yabancıdır,

Çünkü İranda qalan irançıdır.

247    (Üzeyirdən öyrənəlim.)

Görəsən bu Farsın nəyi, harası?

Xoşuna gəlibdir ki, sevir Farsı,

İstəyir Farsla evlənə balası.

Xeyir, federalist pulgir adam deyil,

Gülnaz da satılacaq madam deyil.

248

Farsı federalçı edən şey xeyridir

Məzlumla zalımın yolu ayrıdır

Düşmənsevər Türkün yoluəyridir

Farsşərəfsiz olub Turanıçapa

Türk şərəfsiz olub otaydan qopa

Türk şərəfsiz olub yolundan sapa

249

Həm otay, həm butay Azərbaycandır

İkiyə bölünmüş vahid bir candır

Fars həm biganədir, həm də düşmandır

Federalist öz elinə üz çevirər

Bacarsa istiqlalçını devirər  <

250

Federalist xalqın harayına yetməz

İstiqlal fikri ilə tanış etməz

Hədəfin yolunu tanıyan itməz

Federalist Türk bilikin qorxusundan

Oyadmaz cəhalətin yuxusundan

251

Çünkü Türk aldandı yolundan sapdı

Rus Azərbaycanı böldü, Farsçapdı

Dərdin çarəsini axtaran tapdı

Sən də federalçı etmiş olsan məni

Kim bütövləşdirəcək bu vətəni?

252

Dünya federalizmin kökünü qazır

Satqın Türk federalizm xeyrinə yazır

Bəlkə satqın deyil, aldanır azır

Öz əliylə özünə qəbir qazır

Federal haqq içiboş milli haqdır

Tacir sinfinə imtiyaz almaqdır

 

Federalizm aldadıcı bir oyundur,

Özgədən asılı millət qoyundur.

253

Yurdumu Çar ilə Stalin böldü

Bilirsənmi nə qədər babam öldü?

Torpaq qazanan saqqalıma güldü

Hər bir xalqın tarixi toprağı var

Bütövləşdirməyə milli haqqı var

254

Federalist deyər ki, “qan tökülməsin”

Yəni İran bölünüb küçülməsin

Farsordusunun beli bükülməsin.

“Haqqını istəmə ki, qan tökülər”

Bu sözü deyənin qarnı sökülər

255          (irticayi ~ irticaçı)

Farsmilləti Türkü bu kökə salıb

Milli ağlını şüurunu çalıb

Azərbaycanı çapıb ki, çöl qalıb

Sol qılıflı Farsda hərcayi edir

Siyası-islam irticayi edir

 

İstiqlal istəyən Türkün dostudur,

Farssoylu xalqın doğru-dürüstüdür.

256

Farsçapıbdır Türkün beytülmalını

Təhrif edib tarixini rolunu

“Eşşək” adlandırıb pozub dilini

Farsilə Türkü barışdıran masa

Qulluq etmək istər şərəfsiz Farsa

257

Kürəsəlləşmənin anlamıbudur:

Rusyanın bazarlarını “Qərb” udur

(“Şərq”in sömürgələrini “Qərb” udur)

Bizə nə? “Qərb” udur, “Şərq” matəm tutur

Biz silahlandıran dost axtarırıq

Zalım “Şərq”ə qarşı West axtarırıq

258

Yurdum bütövlüyünə yetməlidir

Qarşı çıxan rədd olub itməlidir

Azərbaycandan çıxıb-getməlidir

Dost gücləndirər, düşmən təzyif edər

Bütövləşdirməyən baş verib-gedər

 

Milli düşmən bütövləşdirməz bölər,

Düşmənsevərin saqqalına gülər.

259      *- İnsaf da yaxşı şeydir.

Ölməyib qeyrətli bu xalqın oğlu

Qarabağısatsa dasatqın oğlu

Geri alar bir milyon qaçqın oğlu

Dünya bankına görə doxsan dörddə

Yüz yirmi min Erməni var o “kənd”də

Matematik bilən göz yummaz hənddə*

260

Milli haqları alan el gücüdür

Şüurlu elin gücü sel gücüdür

Haqq verməyənin gücü yel gücüdür

(Dış dövlətlərin gücü yel gücüdür)

Pişəvər, əkinçi, işçi, əməkçi

Savaş başlatsalar çökər küləkçi

 

Bilikləndir ki, itinə qılıncı,

Yazqısıyla oynamayayabancı.  (Arazizmin hədəfi)

261

Türkü Türkə düşmən ətməsəydilər

Səttarlar Tehrana getməsəydilər

Farsın harayına yetməsəydilər

Azərbaycan İrandan ayrılmışdı

Şovinist Farsın beli qırılmışdı

262   *- 1946 Tehran anlaşmasına görə.

Bugünkü satqın Türk irançı Türkdü

İrançı Türk Türkün belini bükdü

Fars otuz min Türkün qanını tökdü

İrançı Türk milli ordunu yıxdı*

Alınmış “muxtariyyət” boşa çıxdı

263   (Satqın deməz ki, satqınam)

Satqın Türk deyir İranda qalalım

Ordudan yoxsun “milli haqq” alalım

Əhdə vəfa edib yola salalım

Əhdi “pozan” nəsil yetişdirəlim

(~ İstiqlal almağı gecikdirəlim).

264

On ildir Rusyanın burnu ovulub

Ordusu Azərbaycandan govulub

Pişəvəri çağı çoxdan sovulub

Bu gün bütövləşmənin zamanıdır

Nala-mıxa döyən Türk düşmanıdır

265

Biz Türklər uyqarların lap özüyük

Əyri-üyrüsü deyilik düzüyük

Ədalətin söylədiyi sözüyük

Nə zülm edərik, nə məzlum qalarıq

“Zor”dan zorla haqqımızı alarıq.

(Ölüb-öldürüb qələbə çalarıq

18.04.2004