Çap

109 - Tehran Türkü Farsın yolunu gedir

Tehran Türkü Farsın yolunu gedir.

1212    (Farsistan köçmənlərə də iş verir.)

Yeddi-səkkiz milyon Türk var Tehranda

İstəyirlər qalalar Farsistanda

Çünkü işsizlik var Azərbaycanda

Tehran Türkü fars kültürlü olubdur

Ana dili saralıbdır solubdur

1213    “Tehranı fəth eyləmişik.”    (ha ha ha)

Tehran Türkü asimlilə olubdur*

Türklüyü qoruyan hissi ölübdür

Qeyrəti başqa bir şəkil bulubdur

(Farsın xeyrinə antitürk olubdur)

Tehran Türkü Farsın yolunu gedir

Antitürk (-Farsı, -Türkü) lider edir

1214

Tehranda sağlam Türk çox az bulunar

“... Mən Türkəm” deyənin saçı yolunar

Farsın şüarları hakim qılınar

Tehran Türkünün yazqısı yazılıb

Çünkü türklüyünün kökü qazılıb

1215    “Tehranı fəth eyləmişik.”    (ha ha ha)

Tehran Türkünün qənimi özüdür

Türklüyünü gömən … dönmüş üzüdür

Asimilənin məhsulu “quzu”dur

Tehran Türkü türklüyünü itirib

Fars təkin antitürk övlad yetirib*

 

Tehran Türklərinə aşılanmış antitürk ölçülər türklüyü

pislədikləri üçün, türklüyə saldıran şovenist Farslara

qarşı tepki göstərməyi də “doğru” bilməyirlər.

1216

Tehran Türkü türkcə şüar verməyir

Türk dili üçün meydana girməyir

Sanma ki, ağlı bu işə irməyir

Tehran Türkünün ağlı Fars ağlıdır

Faslaşdıran istəklərə bağlıdır*

 

*- Öncə hər varlıq olduğu kimi tanınmalıdır. Sonra dəyişik-

    liyə uğrada bilən iç və dış güclərin hərəkətə keçmələrinə

    məntiqi şəkildə yardım olunmalıdır. Dəyişikliyə uğrada

    bilən güclərin zəyif olduqları təqdirdə, geriləmə ilərləmə-

    yə qalıb gələr və o cümlədən asimilə prosesi tamamlanar.

1217-1

Azərbaycan on milyon Türk itirib

İtirdiyi Türk antitürk yetirib

Türklüyünün ömürünü bitirib

Hər Türk dilində danışan Türk deyil

Türkü Türk edər istiqlalçı meyil

1217-2

Tehran Türkü öz yazqısını yazsın

Azərbaycan Türkünü qoyma azsın

Kökünü qazanın kökünü qazsın

Azərbaycan istər bağımsız ola

Milli inkişafına çarə bula.

07.02.2010