Çap

155 - Möcüzsüz xalq yolunu bula bilməz

Möcüzsüz xalq yolunu bula bilməz.

1549

Faşist Türklər, Türkləri qırdırdılar,  (Sən öldün.)

Özlərinə tac-təxt qurdurdular,  (O qazandı.)

Türk soylunun ağlını burdurdular,  ( geri qaldın.)

Milli inkişafını durdurdular;  (dilənçi və kölə oldun.)

Min ildən sonra bir Möcüz tapıldı, (nə öyrəndin?)

Onun da dostu düşmənə qapıldı.

1550

Qoyma faşistlər Türkü sapdıralar,  (bugünkü faşitlər)

Möcüzün düşməninə qapdıralar,

Var-yoxunu yadlara çapdıralar;

Möcüz, doxsan faiz Türkün oğludur,  (%95)

Xalqının cəhlini gömən ağlıdır.

1551

Möcüz ağıl sunubdur Türk xalqına,

Ki qatılmaya ərəbist satqına,

Düşünə öz sinfi-milli haqqına;

İslam, şovenist Ərəbin dinidir,

Türk soylu feodalların beynidir.

(Türk soylu irticaçının beynidir.)

1552

Ümmətçi, qadını millətdən saymaz,

(Ümmətçi qadını özündən saymaz,)

Əxəvanolmüslimliyə son qoymaz,

Eşit hüquqluluğa sağı duymaz;

Ümmətçi istər qadını qullana,

(Köləci istər qadını qullana,)

Hər gün bir qarısı ilə hallana.

1553

Milyarder lazımdır ki, milli ola, (1)

Qazancı öz milli gölünə dola,

İşsiz Türkün dərdinə çarə bula,

Milli ola bilməz ümmətçi molla; (2)

Hər Türk kökənli milli ola bilməz, (1)

Möcüzsüz xalq yolunu bula bilməz. (2)

1554

Ay ümmətçini tanımayan qadın,

Faşist Türkə qatılsan batar adın,

Ala bilməsən heç bir haqqın, zadın;

Qadın yönəltsə milli hərəkəti,

Sağalar dərdi, artar bərəkəti.

27.04.2012