Çap

152 - Azərbaycan Türkü, nədir cavabın? (4-5)

Azərbaycan

Türkü, nədir cavabın? (4)

1515
Azərbaycan Türkü, iç düşməndən ürk!
Arazına sahib çıx ki, ol böyük!
Çünkü həm irançı, həm islamist Türk,
Daşıyırlar öz sitələrində yük,            (< Diqqət!)
O yükü ki, çürüdüb-edər çürük.

Gömmə milli-demıkratik yazını!    (Diqqət!)

      1- İrançı Türkə satma Arazını!
      2-İslamist Türkə satma Arazını!

1516
Azərbaycan Türkü, sənin nəyin var?
Beyinləri uyuşduran “mey”in var*       (Füzulilər)
(Əfyonçu Füzululardan “mey”in var,)
Dayaz düşüncəli ... Elçibəyin var,             (Yazı ...)
Nə mutluki, Arazından yazın var,   (Gömülməsə)
İdeoloju sunmuş Arazın var.  (Hər kəsin işi deyil)

*- Uyuşdurdular ki, bu günə qaldıq.              (Füzulilər)
Manqurt etdilərki, bu günə qaldıq.  (Səməd Vurğunları)

1517
Azərbaycan Türkü, sənindir yazım,
Sənin üçün əmək qoydu Arazım,
Səndən başqası ola bilməz qazım,
Mən sənə milli düşüncə ürətdim,
(Mən sənə İdeoloju ürətdim,)    (Milli ideoloju)
Söylə görüm nəyi yanlış öyrətdim?*

 *- Məni tənqid etmək istəyən çoxdur,
Tez də vardır ki, antitezi yoxdur.

1518
Azərbaycan Türkü, çox “sitə”n vardır,
Göbələk təkin hər gün bitən vardır,
1- İrançının dadına yetən vardır,
2- İrticanın dadına yetən vardır,
Niyə caydırıcı kitab basılır?
Hansı kitaba gəlincə susulur?

1519
Azərbaycan Türkü, çəkmə nazımı!
İmla baxımından düzəlt yazımı!
Kökləginən çala bilsin sazımı,
Gramatik səhvim qaldırsan gedər!
Qoyduğum əməklər olmasın hədər.

1520
        (basmaq =çap etmək)
Azərbaycan Türkü, mən yazdım sənə,
Sən də yazımı sunasan vətənə,*
Yoxsa yazdığım nə lazımdır mənə?
Sənin haqqın var yayasan pisi də,**
Sənin haqqın var basasan pisi də,**
Yazar gömülər tanınsa səsi də.

*- Oyanış mərhələsi boyunca.
**- Həm sitələrində, həm də satılacaq kitab şəklində.

23.07.2011

***************************

Azərbaycan

Türkü, nədir cavabın? (5)

1521
Azərbaycan Türkü, nə edər azad?
Niyə hər şeyin köküdür iqtisad?
Hansı iqtisad edər ... yarım arvad?
Hər iqtisadın mülkiyyət şəkli var,
Hər şəkildən bəlli siyasət doğar.

1522
Azərbaycan Türkü, kim gəlişdirər?*
Kim mülkiyyət şəklini dəyişdirər,
Kim əngəl törədəni ələşdirər?   (..., Arazizm)
Devrimi gəlişdirən sinif yapar,
Devrim yapan itirdiyini tapar.
(Arac da gərçək sahibini tapar.)**

*- Harda ki, ürətim gücü gəlişər,
Orda mülkiyyətin şəkli dəyişər.

**- (1523)     (ək dəyər = artık dəyər)

(Azərbaycan Türkü, kim qamışçıdır?)
(Hansı dişi çəkən gərçək dişçidir?)
(Aracın gərçək iyəsi işçidir.)         (İşçi sinifi)
(Ək dəyərin də iyəsi işçidir.)   (Araca ödənilən pul)
(Biz hələ sosyalizmə düşünmürük,)
(Vaxtsiz toyuqlar təkin eçinmirik.)

1524
Azərbaycan Türkü, “Axdaran tapar.”
Niyə devrimi ancaq fikir yapar,
Niyə fikri devrim yapmayan sapar?
Fikri devrim ... köləni edər ağa,
Deyər malik ol yetirdiyin bağa.
Deyər malik ol itirdiyin bağa.

1525
Azərbaycan Türkü, kim edər azad?
Niyə köhnə mülkiyyət etməz abad?*
Niyə bağımsiz olmaq istər arvad?
Azadlıq yəni zərurətin dərki,**
Zərurətin dərki qurtarar Türkü.

Şəkli dəyişməyən məzmun gəlişməz,
Gəlişməyən hədəfinə irişməz.

*- O cümlədən feodal ilə sömürgəçi millətə verilən
xiraclar tarla ilə ölkədə yatırılmazlar ki, ürətim güclərinin gəlişmələrinə yardımçı olalar.

**- Azadlıq yəni dərk olunmuş zərurətlərin məhsulu:
(1-) Köhnə və əngəl mülkiyyətlərin əlindən ürətim

güclərinivə (2-) haqsız qasiblərin əlindən əl qoyulmuş varlıqları və (3-) irticanın əlindən insan haqlarının qurtuluşu.

Elə ona görə o cümlədən qurandakı qadının maliki əri olmamalıdır. Azərbaycanın maliki qasib Farsistan (~İranın Azərbaycanı – ha ha ha) olmamalıdır.

Köhnə və əngəlmülkiyyətlər ilə köləçilərdən və kölgəçilərdən asılı qılan mülkiyyətlərin siyasətləri sözdə verdikləri siyası azadlıqları da gərəkdiyi zaman tapdalayarlar. Çünkü:

1- Mahiyyət dəyişməz, şübhən olmasın.
2- Siyasət mülkiyyət şəklindən doğar.
3- Dış düşmən budaqdı, iç düşmən kökü.
4- Kökü qazılmayan hər şey göyərər.

1526
Azərbaycan Türkü, kim çaş-baş salar?
Kim cəhlin kökünü qazmağa dalar?
Kim zərurətlərin sazını çalar?
Çünkü düz söz hər zaman üçün düzdür,
Arazın hər sözü eskiməz sözdür.

1527
Azərbaycan Türkü, hanı Arazın?
Ondan hansı sitəndə vardır yazın?
Onsuz nə öyrədə bilər dayazın?
Niyə Arazızmin itib-batıbdır?!
Olmaya ömürü sona çatıbdır?!

 (Təkrara nə gərək var?)

 01.08.2011