Çap

93 - İstiqlalı gərəkdirən nədənlər

İstiqlalı gərəkdirən nədənlər.

 

Hanı sərvətin, tacın?

Doxsan illik qazancın?

 

Hanı milli dövlətin?

Təmsil edə millətin.

 

Hanı qurtulmuş yurdun?

Qurduğun yasal ordun?    (resmi)

 

Hanı o istiqlalın?     (İstiqlalın ordusu olar.)

Ki qazanmışdı elin.

 

Satqın haqqımı satdı,        (1925-də)

Fars aldı, çöpə atdı.

 

Türkün düşməni Farsdı,

Otuz min türkü asdı.        (soy qırımı)

 

Fars işqalçı millətdi,

Məhsulu əsarətdi.         (İstiqlal qurtarar.)

 

Azərbaycan ölkədir,

Güneyi sömürgədir!

 

Azərbaycan ayrılsa,

Sömürgə olmaz Farsa.

 

Azərbaycan talanır,    (səksən ildən bəri.)

Farsistana yollanır.

 

Fars dilimi öldürür,

Saqqalıma güldürür.    (... Əfqanlını)

 

TürkünFars dostu yoxdur,

Milli düşməni çoxdur.

 

Düşmən ilə düşman ol!

Sən də Farsa yaman ol!

 

Ay bacı, qardaş ayıl!

Fars Türkün dostu deyil.

 

Federalizm köhnə yemdir,

Yeyən yedirən xamdır.

 

Federalizm bir növ səmdir,    (zəhər)

Xalqımın ağlı tamdır.

 

Sınanılmış sınanmaz,

İstiqlalçı qınanmaz.

 

Artırıb deməliyəm ki, 22 May 2006-dakı Azərbaycan Tür-

künün milli qiyamının verdiyi “otay-butay bir olsun / mər-

kəzi Təbriz olsun” şüarın xaricində bu günə (19.01.2011)

qədər milli hərəkətimizin milli istəkləri Farsistan Türkünün

milli istəyinin (“Türk dilində mədrəsə / ...”) dışına çıxma-

yibdir.

May qiyamını təşkil edən iki milyon yarımdan çox Türk in-

sanı, Fars milləti ilə federal dövlət qurmayacağı üçün, Fars

dilini ortaq dil seçməyəcəyi üçün, Türkü özünə koloni edən

Farsı “şərəfsiz”, Türk dilinin qatili olan Fars dilini “it dili”

dəyərləndirdi ki, zamanı gəlincə Azərbaycanı bütövləşdirə-

cək istiqlal bayrağını qaldırsın.                    25.11.2009

 

Tariximixdə səbt olsun diyə, o şüarlardan ikisi bunlar idilər:

“Hər kəs ki, bitərəfdi, Farsdan da bişərəfdi.”

“Fars dili, it dili.”