Çap

117 - Mollanı sanki sayan vardı bu gün!

            Mollanı

sanki sayan vardı bu gün!

Zaman geriçi deyil ki, doğa dün.

 

Radikallaşmasa milli herekət,

Qazana bilməyəcəkdir bərəkət.

(Məndən demək, sizdən eşitmək.)

 

Tək bir molla qatılıb hərəkətə,

Onu da rəhbər sunurlar millətə!

 

Rəhbər sanılan mollanın savadı

Budur ki, necə əzərlər ... arvadı

 

Sunulan mollanın milli şüuru

Çağdaş deyil ki, ürətə teoru

 

Türkçüyəm deyən molla rəhbər olsa

Demokratizə olmaz anayasa

 

Molla feodal rejimin beynidir     (Ümmət)

Türkçülük kapitalizmin dinidir   (Millət)

 

Mollanın ana yasası qurandır

Nisa surəsində hər şey əyandır

 

Mollanın hər şeyi feodalıdır

Neçə yüz il çağımızdan dalıdır

 

Molla feodalı dindən dönməsə

Qoymaz demokrası bayrağı əsə

 

Molla qatılmamalıdır devrimə

Çünkü din yol verməz heç bir evrimə

 

Molla qatılsa siyasət işinə

Düşməməlidir mollalıq peşinə

 

Molla qullanmayacaqsa dinini

Nədən istər ki, daşıya qınını?

 

Molla qatıldığı işə xət verər

Yönəldə bilmədiyinə dərd verər

 

Mollanın verdiyi “əxlaq” dərsləri

Öldürərlər haqsevər həvəsləri  <

 

Mollanın dini qadın düşmanıdır

Bu gün ifşa etməyin zamanıdır

 

Mollanın qanun qoydurtduran dini

Qoymaz qanun qoya insan beyini

 

Molla düşünən beyini durdurar

Allah ağlı ilə plan qurdurar

 

Molla bilməz Allahın səhvi çoxdur

Çağdaş bilimlərdən xəbəri yoxdur

 

Molla insan ağlına sayqı duymaz

Yoxsa cahil-Allaha kimsə uymaz

 

Molla deyər Allahın sözünə uy

Allah deməyən sözü qırağa qoy

 

Molla deyər Allahın səhvi yoxdur

Qadın deyər az deyil, həm də çoxdur

 

Molla Allahı “eşitçi” göstərər

Kölə etdiyi qadını küsdürər

 

Molla qadını erkəkə qul sanar

Musavatçı olmadığını danar

 

Molla xalqı kölə edər Allaha

Allah da dövr edər kölgəsi şaha    (“... zellullah”)

 

Molla deyər mollasız iş görülməz

“Allahoəkbər”dən sorğu sorulmaz

 

Molla müslim edər ki, zalım minə

Həm də qulluq edə geriçi dinə

 

Molla hər yerdə aş olsa baş olar

Yoxsa eyibləri xalqa faş olar

 

Molla alışıbdır ki, rəhbər ola

Sağır sandığı xalqa əkbər ola

 

Molla özünü xalqa rəhbər seçər

Qəbul etməyənin qanını içər

(Bacara bildiyi təqdirdə)

 

Molla deyər din “həqiqət” yoludur

Qadın erkəkin ağılsız çölüdür     (tarlası)

 

Molla qoymaz ki, qadın qanun qoya

Tanrı kirlədən beyinləri yuya

 

Molla üsyançı ruhları burdurar

Çünkü qorxulu “cəhnnəm” qurdurar

 

Molla “cənnət” vədəsiylə susdurar

Eşitlik istəyənə qan qusdurar

 

Mollanın verdiyi qərar pozulmaz

Orda ki, islamın kökü qazılmaz

 

Molla qatılmış olsa siyasətə

İstəyər ki, əl tapa rəyasətə

 

Molla bilir ki, Allah yazqı yazar

Ki necə xalqı çapa bilə bazar

 

Molla bilir ki, hansı sinf zəlidir

Yiyəlik payı ver deyən Əlidir     (İmaməli)

 

Molla bilir ki, haram mal nəcisdir

Haram mal yeyən sömürüçü pisdir

 

Molla bilir ki, haram mal kirlədər

Kirlənməzdir sömürülən proleter

 

Molla bilir ki, kim iyrənməlidir

Hansı sinf kirlərdən arınmalıdır

 

Molla bilir ki, məzlum kirli deyil

Dörd arvadlı təkin dörd ərli deyil

 

Molla bilir ki, ən kirli özüdür

Çünkü demədiyi sözün düzüdür

 

Molla bilir ki, kim kimi sömürür

Ort-basdır edən də sümük gəmirir

 

Molla bilir ki, dünya yumurudur

Pisliklərin səbəbi sömürüdür

 

Molla bilir ki, bu sözün düzüdür:

Sömürüçü insafsızın özüdür

 

Molla bilir ki, pisdən pislik doğar

Sömürüçü “insan” insanı “sağar”

 

Molla bilir ki, məzlum şərəflidir

Sömürüldüyü üçün insaflıdır

 

Molla bilir ki, əxlaqsız zalımdır

Əxlaq sahəsində məzlum alimdir

Zalımlara əxlaq dərsi lazımdır

 

Molla bilir ki, məzlum haqsevərdir

Bu baxımdan da məzlum bəxtəvərdir

 

Molla bilir ki, nə həddə qınana   >    (zalım)

Ki ovlayacağı məzlum inana       >  (Diqqət!)

 

Molla bilir ki, necə duzaq qura

Həm də ovladığını necə bura

 

Molla bilir ki, kimə qulluq edir

Nə üçün məsçidə, camiyə gedir

 

Molla nallının nalını çəkdirər

Yoxsa fitvası qanını tökdürər

 

Molla bilir ki, quran da yersəldir

Cisimsiz Tanrı içiboş qəzəldir

 

Molla tacir ilə bəyin quludur

Getdiyi köləçi sinfin yoludur

 

Molla xan-bəy ilə oturub-durar

Nə edəcəyini onlardan sorar  <

 

Molla bilir ki, köləçi nə istər:

İstər həm üz verilə, həm də astar

 

Molla bilir ki, ömürdən gün gedir

Kölə etdiyi kimə qulluq edir

 

Mollanın məhsulu da cəhl əyirər

Kölə toxumundan kölə göyərər

 

Molla deyər ki, qulluq etməsə qul

Biz öldürərik ki, Allah edə kül

 

Molla deyər ki, din demiş böylə ol!

Ərinə tarla, erkəkə kölə ol!   <<<

 

Molla kölə yetişdirər hədfə

Allah adı ilə köləçi sinfə      <<<

 

Molla deməz ki, yazqı yazan Allah

Keçmişdə bəzirgan idi, dünən şah     (Bazarxanı)

 

Molla deməz ki, bu günün Allahı

Bizik ki, qovmuşuq feodal şahı

 

Molla çağdaş elmlərdən anlamaz

Çağ dışı köləçiləri danlamaz

 

Molla qovar ayə ibtal edəni

Ki bəlli olmaya xalqa nədəni

 

Molla tənqidçinin gözünü oyar

Nəsimilərin dərisini soyar

 

Mollanın pisliyi öz beynindədir

Beynini işqal edən dinindədir.

                             10.10.2006