Çap

82 - Güntay meşə bəyinin heyranıdır!

  Güntay

meşə bəyinin heyranıdır!

*   *   *   *   *

Qadın haqları üzərə düşüncələr.

(yazıcısı) Güntay Gəncalp

 

“Sümerlərdən min illər öncəki bir tarixə dayanan şaman-

cılıq. Türk kökənli bir inanc. Türklərdə isə, ilk şamanlar

qadınlar olmuş. Qadın yüksək statüsdən bərxordar idi. ...”

“Tarixdə qadın sorunu söz qonusudur. Doğu kültüründə

bir şeylər kökündən dəyişməlidir. Törələrimizdə, dinimiz-

də bireysəl haqq və özgürlüklər yoxdur. Toplumu qaynaş-

dırıcı güc də inancdadır, törələrdədir. ...”

“Çağdaşlaşma nədir?

Törələrin, inancların birey yaşamına saldırısını önləmək

və bireysəl ağıla da meydan tanımaq, özgürlük haqqı ta-

nımaq. Bu da çox zordur.

Örnəyin Azərbaycanda və Türkiyədə çox modern anayasa

var. Ancaq bu anayasanın uyqulanımı üçün toplumsal ola-

naqlar yoxdur, bu tezlikdə də olmayacaq, bəlkə də heç bir

zaman olmayacaq. ...”

“Aşırı bireycilik batıda nəsil artımını önləmiş, ... Batıda da

çox az qısım mutludur. ...”

“Modern hüquk insanların duyqularına haqq tanıyır, ancaq

mutluluq aracı olmur. Mutluluq təsis edilir. ...”

“Şəriətin və törələrin hakim olduğu yerlərdə qadın daş-qa-

laq edilir. Tanrının, doğanın ona sunduğu duyqusunu biri

ilə yaşadığı üçün ...”

“Hindistanın ormanlıqları başlayan yerlərdə şəriət yox, ...

Mədəniyət qumsalda doğmaz, qarın üstündə olmaz, tor-

paqda, verimli torpaqda doğar. Torpaq qadın kimidir,

doğar, mədəniyətə hamilə olar. Anadolunun bozqırların-

da atalar qızlarını öldürürlər. Öldürməsələr, törə onlara

yaşam haqqı tanımaz.

Türkistan tam çöllük, buralarda insan haxları doğmaz,

doğamaz. ...” (Suçu kimin boynuna yükləyir? – Araz)

“... Rəştdə qızlarla ilişki qurmaq daha da asan idi.

Onların iqlimi bu kiçik etnosu nə qədər yumuşaq təbiətli

tərbiyə etmiş. Hər tərəf yaşıllıq, orman, dəniz, meyvələr,

min türlü nemət, şiddət və acı doğuran, insan ruhunu gə-

rən qəhrəmalıq dastanlarından bu bolluq iqlimində yaşa-

yan kiçik və mutlu etnosun folklorunda əsər yox. ...”

21.04.2010   Güntay Gəncalp

*   *   *   *   *

1119

Doğa qumsal deyilsə ormanlıqdır

Hər doğanın kültürü heyvanlıqdır

Heyvanlığın məhsulu viranlıqdır

Doğanın kültürü yırtıcı edər  <

Güclü heyvan gücsüz heyvanı didər

1120

Meşə qanunu yırtıcı qurd edər

Bir ərin qadın haqqını ... dörd edər

Antiqadını insanlıq tərd edər

Meşə bəyi doğanın heyvanıdır  <

Güntay meşə bəyinin heyranıdır

(Heyran edən Gilanın ceyranıdır.)

1121

Yırtıcılıq doğanın kültürüdür

Antiqadın dığanın kültürüdür

Tacir ilə ağanın kültürüdür

Məzlumun məhsulu adil insandır  <

Yırtıcı insan deyil ki, heyvandır.

1122    *- Adam ~ erkək     (tövrat)

Yırtıcı kültürü sevən Adamdır*

Adamın kölə etdiyi madamdır “Həvva”

Zülümün verdiyi cəza edamdır

Yırtıcılığın düşməni qadındır  <

Məzlumun adil olduğu aydındır

1123

Güntay bəy, həm qumsallıq, həm ormanlıq,

Yırtıcı etdi yaşaya yamanlıq,

Ki gərçəkləşməyə çağdaş şamanlıq.

Doğa məhsulları təkin vəhşıdır  <

Vəhşıyə görə vəhşılık yaxşıdır

1124      (yoxsun ~ məhrum)

Yırtıcı sinfin qulağı tüklüdür

Dəyişəcək mülkiyyətin şəklidir  <

Sözün ardı kitabıma əklidir

Orda ki, yoxsunluqlar nisanındır

Mülkiyyət haqqı antiinsanındır.

23.04.2010