Çap

66 - Biz hələ sosializmə düşünmürük.

Biz hələ

sosializmə düşünmürük

Abbas bəy Lisanıya ithaf edirəm. (2)

970              *- Diqqət!

Biz hələ sosializmə düşünmürük

Zərurətin dışına daşınmırıq

Milli burjuvazıdan boşanmırıq

Tükədiciliyə, sömürgəliyə*

Son vermək üçün gərək var birliyə

971

Feodalizm gətirməz xalqı aşqa

Tükədicilik kültüründən başqa

Dinsəl cəhl ürətdirər boşqa-boşqa

Tükətdiyin o ürətici arac

Özgə malıdır ki, edibdir möhtac

972      *- Milli kölə ürətən fabrika

Kapıtalizm axtardığını tapar

Ürətici aracı özü yapar  <<<

Montajçı etdiyi ölkəni çapar

Feodalizm deyər din harikadır  <

Çünkü “adam” qayıran fabrikadır*

973

Feodalizm dəllallıqdan qazanar

Yaratmadan yeyər, içər, uzanar

Geriçi olduğu üçün bəzənər

Feodalisti rejim montaj edər

Öz kapitalizmini kürtaj edər  <

974   *- Alışqanlıq bu cinayətə dözür.

Qadın sinfi sərbəst olmasın deyə  <

Alışmışıq uyuşdurucu “mey”ə

Ki insan haqlarını islam yeyə

Milli inkişafı satmışıq dinə*

Ki qadın dinçi qala, erkək minə  <  (Gülmə, ağla!)

975

Kapitalizmin dövlətləşmiş şəkli

Çində devrim yapdırdı, həm də köklü

Hələ inanmayır xoylu, kərküklü

Kaşki biz də çinli təkin bəzənək

Diktatorluğundan devrim qazanaq

 

(Çinə milli inkişafı açısından baxınız!)

976

1- Kaşki biz də Çin təkin devrim edək

2- Dörd yüz illik yolu qırx ildə gedək  <

3- Super dövlət seviyəsinə yetək*

4- Sonra mülkiyyəti özəlləşdirək

5- Diktatorluğunu “gözəl”ləşdirək.

*- Biz şəriət mədarında gəzirik,

Maşaallah biz bu rəzmimizə!

Feodal yapılı ölkələrdə sənayeçi burjuvazı olmadığına

görə, yurdsevər bürokrat burjuvazının dövlətlərini

qurduran Maolar təkin liderləri olduqları təqdirdə,

milli gəlirlərinin yardımı ilə tarımı da mekanizə edən

sənaye devrimlərini gərçəkləşdirə bilərlər.

Yoxsa yerlərində saymağa məhkumdurlar.  

      15.11.2009   Baltacı Araz