Çap

64 - Qadın dinçi hərəkətə qatılmaz.

    Qadın

    dinçi hərəkətə qatılmaz.

Milli-demokratik hərəkətə qatılar

 

Məşhədi İbad operasındaki yaşanan olay-

ların yaşanma dönəminə ayaq basmakda-

yız ki, sonunda silahlı savaş sonucunda

təslim olacaqlar.

“... Sanki islam türkləri sevməzmiş kimi bir görüş şəkil-

ləndirmişdilər. Müntəzirinin açıqlaması bu ideolojini çü-

rütdü. (Arazizmi çürüdən anasından doğulmamış. – Araz)

İndi bizim oyanış kərəkətimizə min illik islam tarixindən

dəstək gələcək. ...”                           Güntay Gəncalp

 

“Bizim savaşımız kimlik savaşıdır. Azərbaycanlı və azər-

baycançılıq adında kimlik yoxdur, olmamışdır.” Güntay

 

“Bizim irandaki mücadiləmiz türkçülük mücadiləsidir.

Azərbaycançılıq deyil. Müntəziri də bunu doğru anladığı

üçün fitvasında  “Azərbaycan” sözü keçmir, doğru və

hqlı olaraq “türk” yazmışdir. ...”     Güntay Gəncalp

 

950     (Devrimdən qorxan satar.)      (Sağçı satar.)

Güntay bəy Rüstəm bəyin lap özüdür

İrana satdığı yurdu “qız”ıdır

Satdıran Müntəzirinin sözüdür

Deyir dil haqqını ver ki, sapmasın

(Deyir reform et ki, devrim yapmasın)

Çapdığın yurdu İrandan qopmasın.  <

951

Güntay bəy Babəkin lap düşmanıdır

Düşmən edən dinidir, imanıdır

Onun dini insanlığın manıdır

Babəki islam dini doğratdırdı

Zəfəri yenilgiyə uğratdırdı

952                *- Diqqət!

Quran haqq verməyıb yazqı yazasan

Yazdığı yazqılarını pozasan

Haqq verb ki, yanmaq üçün azasan

Doxsan beş faizə zərərli quran*  <

Hakim olsa kimləri edər qurban?

953            *- Diqqət!

Quran qadın sinfini tarla sanıb

Qadının insan olduğunu danıb

Tarla sanılanın haqları yanıb*

Qadın dinçi hərəkətə qatılmaz

Qadınsız heç bir hədəfə çatılmaz

 

“... Dini duyulardan eksik olan hərəkətin ömürü uzun

olmaz. ... (~Yəni mollasız bir iş görmək olmaz. – Araz)

Bizim türk milli yüksəliş olayımızda dini duyqular cox

etkisizdir.

Bu etkisizlik üzündən bu hərəkət toplumun dərin qatla-

rına enə bilməmişdir.”                 Güntay Gəncalp

 

Görəsən Avrupada da böylədi?

Yoxsa dördyüz il öncə tərk eylədi?

954

Qadın sinfi Allahın düşmanıdır

Eşitçilik dinidir, imanıdır

Arazizm dərdlərinin dərmanıdır

Qurandakı Allah ancaq qınanar

Məzlum qadın eşitçiyə inanar   <

 

O cümlədən Güntay bəy öyrənib-bilməlidir ki, demokrat,

yaxut diktator bir milli hükumətin, milli partının davranış-

larına yön verən politik, hüquqi, bilimsəl, fəlsəfi, estətik

düşüncələr bütünündən oluşan hər bir ideoloju öyrətilər

tümüdür ki, haqsızın haqsız olduğunu sübut etmək üçün,

duyğuların doğurduqları hədəfləri bəlirtmək istəyən fərqli

fəlsəfi, siyası, iqtisadı və kültürəl təhlillər ilə planları ələş-

dirib və sonuclandırar.  Baltacı Araz

 

955     *- (14: 4), (5: 48), (25: 1)

Qadın devrimçi olur ki, devirə

Zərərli inamına üz çevirə

Müsavatçı məktəbə könül verə

Güntay bəyin dini antiqadındır     (antiinsandır)

Həm də Türkün deyildir ki, yadındır*

 

5- “Bizim ictimai exlaq anlayışımız islam dini zəminində

şəkillənmişdir (... İslamın məhsulu dərd olmadımı? Araz).

Bu yolda da uzun tarixi təcrübələrimiz var. Bu təcrübələri

bir yana atıb yenidən təcrübə oluşdurana qədər min il daha

zaman lazim olur. Ancaq hazır təcrübələrdən yararlanmaq

daha yaxşıdır. Hər topluma bir inanc və inanc bağlamında

bir exlaq nizami gərəkməkdədir.”          Güntay Gəncalp

 

Ay yerində saymaq istəyən Güntay bəy Gəncalp!

Antiqadın quranın dəyişməz ayələrinə görə, qadını hey-

vana verilən hüquqlara layiq görən nizam, “əxlaqlı” nizam

sayıla bilərmi?    Baltcı Araz

956

Güntay bəyın dini əxlaqsız dindir

Doqquz yaşlı Ayişəyə aydındır

Qurbanı qeyri müsəlman qadındır

Dörd nikahlı qadın bir erkək üçün

Fahişəlikdir namuslu Türk üçün

957

Əxlaqsız dindən yana əxlaqsızdır

Əxlaqsız adam yolsuz-yolaqsıdır

Eşitmədiyi üçün qulaqsızdır

Ona quran dedi Kəhrizəkə get

Qeyri müslim əsirə təcavüz et

958             *Diqqət!

Mollanı əxlaqsız edən dinidir

Dini mənimsəyən onun tinidir

İnsanlığa bəslədiyi kinidir

Qadına bu qədər zülm edən molla*

Necə insan sayıla bilər bala?

959              *- Belə də iş olar?!

Molla qədər əxlaqsız adam varmı?

Mollasevər azadə madam varmı?

Yazqı dərdindən böyük qadam varmı?

Molla insan haqlarını da yeyər

Haqqımı ver deyənə “kafir”deyər*

 

“Hər bir ideoloji bir savaş planıdır, düşüncə və düşünmə

ilə ilişkisi olmaz. Düşüncəyə yaxınlaşdığında çökər.

İdeolojilərin həyatı gecəquşu həyatına bənzər.

İdeolojilər də qaranlıqda varlıqlarını göstərərlər, ışıqdan

xoşlanmazlar.*   (Güntay bəy “it yalanı” danışır. - Araz)

Bu üzdən də hər bir ideoloji toplumun şuurunu qaranlığa

gömməyə özənən bir plandır.

Bunu ancaq Müntəziri kimi dini və əxlaqi açıdan bir yer-

lərə gəlmiş şəxsiyyətlər edə bilərlər.

Büyük düşüncələrin toplum içində yer etməsini büyük

şəxsiyyətlər sağlaya bilərlər.”(Yalançı) Güntay Gəncalp

 

*- Qurandaki islam dininin təməllərini oluşduran antiinsan

və antiqadın ayələri (əl sürülməz ilkələri) qaranlığa göm

mək üçün gizlədən əxlaqsız və antiinsan molla Müntəziri-

mi, yoxsa, ışığa çıxartmaq üçün açıqlayan və sonuclayan

ədalətsevər Arazlarmı ışıqdan xoşlanmazlar? Yalana son!

(Siyasətdə dinçi olan düşüncələri çürüdən) Baltacı Araz

960

Əxlaqsız,insan haqqını yeyəndir

Əxlaqsızlara əxlaqlı deyəndir

Əxlaqsızların donunu geyəndir

Əxlaqsız Güntay bəyin mollasıdır

Həm də əxlaqsızların əlasıdır

961

Güntayın bulandırdığı goyuldur

Çünkü meyili havayı meyildir

Dilçidir, azərbaycançı deyilıdir

Güntay bəy yurdunu satır İrana

Ki İran “dönüşə” Azərbaycana

 

“Sual: Öngörülən bu kiriz dönəmində iran parçalansa

necə olacaq?

Cavab: O zaman biz iranın parçalanmasının önünü almağa

çalışmalıyıq. Yəni federal irana doğru. ”

(Fars casusu) Güntay Gəncalp

962

Güntay bəyin ağlı Müntəziridir

Ölçən şahıdır, biçən vəziridir

Dil onun, torpaq bunun nəziridir

Güntay irançı təkin xain çıxdı

Öz əli ilə öz evini yıxdı.

11.11.2009