Çap

47 - Deyirəm ki, cisimsiz Allah yoxdur.

              Deyirəm ki,

   cisimsiz Allah yoxdur.

Hər kəs deyər doğrudur mənim yolum,

    Xalqımı oyadana qurban olum.

787

Deyirlər Kant Allahı adil bilir

Əxlağı savabdan asılı qılır

Kantın bu cəhlinə öz ağlı gülür

Deyirəm Kantın da dövrü sovulub

Maddi və elmi fəlsəfə doğulub

788

Deyirlər amac Tanrıya yetməkdir

Savab Tanrının yolunu getməkdir;  <

İnsan haqlarından yoxsun etməkdir

Deyirəm Allah yoxdur yol göstərə

Zalım istər ki, məzlumu susdura

 

Erkək istər ki, qadını susdura

Baş qaldıran məzluma qan qusdura

789     “Tanrı Türkü qorusun”

Deyirlər Allah ilə başla, bitir

Allahın dediyini xalqa yetir

Xalqı Allahın oyununa gətir

Deyirəm Allah yoxdur ki, qorusun

Hər kəs batırdığı yolu kürüsün

790

Deyirlər quran Allahın sözüdür

Quran “zatı islam”ın tam özüdür

Quranın qurbanı ... xalqın qızıdır

Deyirəm Allah yoxdur yazqı yaza

Quranı erkək yazıb məzlum qıza

791

Deyirlər Allah deyibdir Abbasa

Yardım et bir anda milyonlar nasa

Ki Türk qalib gələ şovenist Farsa

Deyirəm Allah yoxdur haqq aldıra

Cahil istər ki, ölü baş qaldıra

792   *- Zərələrimizi ödəyən haqq qazanar.

Deyirlər Allahdan sorğu sorulmaz

Quranına qarşı məktəb qurulmaz

Lilləndirilmiş zehinlər durulmaz

Deyirəm Allah yoxdur cavab verə

Cavabsızın sözü gömülər yerə*

 

Kim deyər mənim “aş”ım yoğurtludur,

Yesən də, yeməsən də haqqın budur?

793

Deyirlər Allahın “ağl”ı “ağıl”dır

İnsanın bilimsəl ağlı nağıldır    (Ha ha ha)

Dinçi edən qız deyil ki, oğuldur

Deyirəm Allah yoxdur ağlı ola

Cahil istər qapısı bağlı qala

794      *- Ki, saqqalıma güləsən!

Deyirlər Allah deyər “ağıllı” ol

Kölə edən ayələri doğru bul*

Qadının haqqı yoxdur göstərə yol

Deyirəm Allah yoxdur yol göstərə

Erkək istər ki, qadını susdura

795

Deyirlər Allah ağılsız yaradar

Cəhlin xeyrinə meydanı daraldar

“Ağıllı” ayələrini aradar

Deyirəm Allah yoxdur ki, yarada

Cahil istər ki, cəhlini arada

796

Deyirlər Allahı quranla tanı

O quran ki, qoruyub bəyi, xanı

Qoymayıb tökülə zalımın qanı

Deyirəm Allah yoxdur faiz ala

Köləçi istər ki, köləçi qala

797           (5: 33)

Deyirlər Allahı ayədə ara

Allah deyər ya ağdır, yada qara

Quranın düşməni çəkilər dara

Deyirəm Allah yoxdur fitva verə

Molla istər ki, vura yerə sərə

798

Deyirlər Allah haqlını qoruyar

Haqsız buraxdığı qadın çürüyər

Qiyamətə qədər böylə yürüyər

Deyirəm Allah yoxdur ki, qoruya

Mazoxist yetişdirərlər çürüyə

799

Deyirlər Allahdan yardım diləyin

Allah verməyən haqları ələyin

Yoxsa kəsdirər qadının biləyin

(Yoxsa kəsdirər haqlının biləyin)

Deyirəm Allah yoxdur bilək kəsə

Zalım qoymaz quran qoyula səsə

800

Deyirlər Allahı dadına çağır

Xəyal dünyasında yardımçı qayır

Yolunu Cəlilin yolundan ayır

Deyirəm Allah yoxdur yardım edə

Başkəsən seyyid istər çapa gedə

 

(Cəlil Məhəmmədquluzadənin münacatı ...)

801

Deyirlər “Allahoəkbər” kəbirdir

Kəbirdən başqa nə varsa səğirdir  <

İnkarçı ağılın yeri qəbirdir       (Diqqət!)

Deyirəm Allah yoxdur ki, alçalda

Alçaldan istər özünü ucalda

802         *- Baltacı Araz təkin

Deyirlər Allah “əxlaq” xocasıdır

“Əxlaqlı” dörd qarının qocasıdır

“Axlaqsız” dumanların bacasıdır*

Deyirəm Allah yoxdur xəstə edə

Pis istər pisliyin yolunu gedə

803

Deyirlər quran “əxlaq” məktəbidir.

(Quran antiqadının tələbidir)

(Boyun əyən kölənin məzhəbidir)

Deyirəm Allah yoxdur zülüm edə

Ağıllı istər öz yolunu gedə

804         *- Həyat düşməninə.

Deyirlər Allah baxmaz göz yaşına

Bacıdan çox pay verər qardaşına

Ki uşaq doğa həyat “yoldaş”ına*

Deyirəm Allah yoxdur ki, özənə

Qardaş yazıb ki, az pay ver qızına

805       *- Cəlil münacat vaxtıdır

Deyirlər Allah bir ömür sınayar*

Sınağa qarşı çıxanı qınayar

Baş qaldıran qızın beyni qanayar

Deyirəm Allah yoxdur edə zülüm

Sınayan zalımdır, sınanan məzlum

806            *- Sadistlərə lənət!

Deyirlər Allahdandır qəza və qədər

Sınamaq üçün Allah xəstə edər*

Sağalmaq istəyən doktora gedər

Deyirəm Allah yoxdur sadist ola

Senaryoçu istər ki, artist ola

807    (Belə də iş olar?)

Deyirlər Allah yaradar öldürə

Sadist olduğunu xalqa bildirə

Mazoxistin saqqalına güldürə

Deyirəm Allah yoxdur xəstə edə

Xəstə edən mikiropdur ay dədə

808

Deyirlər Allah mikirop yaradar

Gündüzə qarşı gecəni qaraldar

Sadistlərin tarixini aradar

Deyirəm Allah yoxdur qatil ola

Ağıl düşməni gərək cahil ola

809   *- Feodal azadlıq düşmənidir.

Deyirlər Allah xətalı iş görməz

Bəyəndiyinə də ... azadlıq verməz  <

Yoxsa allahlığı hədəfə ərməz*

Deyirəm Allah yoxdur ki, çalışa

Geriçi qoymaz ki, fikir gəlişə

(Geriçi qoymaz ki, toplum gəlişə)

810

Deyirlər Allah kar peşində deyil

Haqsız-hüquqsuz yar peşində deyil

Öldürmək üçün dar peşində deyil

Deyirəm Allah yoxdur qanun qoya

Tacir qanun qoydurub ki, cib soya.

811     *- Allahın dediyi savab nədir?

Deyirlər Allah antiinqilabdır

Erkək qədər pay almamaq savabdır*  <

(Köləçiyə qulluq etmək savabdır)*

Baş qaldıranın cəzası əzabdır

Deyirəm Allah yoxdur ki, ac yata,

Devrimi ac yapar ki, kama çata.   <

812

Deyirlər Allah deyər ki, vergi ver

Sədəqə qoymaz ki, əldən gedə ... yer

Yoxsa taxtdan düşər ərbab ilə ər

Deyirəm Allah yoxdur tirmə geyə

Ərbab istər çox çapa ki, çox yeyə

813

Deyirlər Allahın adını qullan

Allahı adil tanıtdır ki, pullan

İnandırmaq üçün məkkəyə yollan

Deyirəm Allah yoxdur ki, pul verə

Allah … ərbabdır ki, əl qoyub yerə  <

814

Deyirlər Allahı sal ağızlara

Söz gələndə lənət et doğuzlara

Domuz eti yedirmə oğuzlara

Deyirəm Allah yoxdur ki, ət yeyə,

Ərəb qoymaz Yəhudi donu geyə.

815

Deyirlər Allahın “ağlı” xəstədir

Dava xəstə edən “ağıl” üstədir

Xəstəni tədavı edən ustadır

Deyirəm Allah ağıl düşmanıdır

Çünkü ağıl dərdlərin dərmanıdır.

05.02.2009