Çap

37 - Hər sinfin bambaşqa fəlsəfəsi var

        Hər sinfin

bambaşqa fəlsəfəsi var

“... İslam qaranlıq çağını büyük Atatürk Anadoluda

büyük bir başarı ilə və silah gücünə tarixə gömdü.

        Güntay Gəncalp

“5. İdeologiyalar xəstə adamların hızlı eyləm (aktivitə)

planlarıdır, fəlsəfə sağlıqlı insanlarınortaq düşünməyə

çağrı planıdır.”                           Güntay Gəncalp

 

“7. Heç bir fəlsəfə insanı silahlı mücadiləyə dəvət et-

məz, fəlsəfə`də silaha yer yoxdur.

Bütün ideologiyalar insana sayqı duymadıqları üçün

türlü yollarla öz tərəfdarlarını təhlükəli və öldürücü

fəaliyyətlərə sövq edərlər.”        Güntay Gəncalp

 

8. Fəlsəfənin tərəfdarı olmaz, ideologiyaların tərəfdarı

olar. Tərəfdar olmaq düşünməyənlərin işidir.”

22. 11.2008     Güntay Gəncalp

 

ideoloji   Fr. idéologie

Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hü-

kumetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön

veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral,

estetik düşünceler bütünü: “Bir başka milletin ide-

olojisini benimsemenin, topyekûn intihar veya cina-

yetten başka bir şey olmadığından haberleri yok.”

-S. Ayverdi

 

Türkçe sözlüğu – Türk dili kurumu - Ankara

www.tdkterim.gov.tr

 

“...ideoloji yanaşmalar sırf ictimai və sinfi olaylara,

məzhəbçilik kimi olaylara kəndisini həbs etmişdir.

 

4. İdeologiyalar ən qısa yolla cəmiyyəti devrimə ha-

zırlar və nəyi devirəcəyinidə doğru-dürüst bilməz,

Fəlsəfə evrimə və təkamülə, intibaha hazırlıq yapar.”

(Yəni siyası mübarizəyə ölüm! Yaşasın mədəni mü-

barizə! - Baltacı Araz)

        Güntay Gəncalp

679

Deyirlər kim qoruyur Kamalizmi?

Geriçi ürətən feodalizmi?

Dünyanı sömürən imperializmi?

Deyirəm silahlı qüvvə qoruyar

Ölümündən qorxan haqlı çürüyər

680

Deyirlər hakim sinf “barışcıl” olar

Barışcıl edici yazıçı bular

Ki rahatca qazana bilə dolar

Deyirəm barışcıl sinf zülüm etməz

Barışcıl, zalımın yolunu getməz

 

Güntay bəy Gəncalp milli inkişafdan yana sinf

ləri (sinfi çıxarları üçün ... milli inkişafı durdur-

maqda olan) feodal yapılı sinflərlə barışdırmaq

istəyir ki, feodalizmin (Feodal yapılı komprado-

rizmin) kökü qazılmasın.

681

Deyirlər hər canlının nəfəsi var

Fəlsəfəsiz canlının qəfəsi var

Hər sinfin bambaşqa fəlsəfəsi var

Deyirəm gərçək haqlıdan yanadır

Zəliyə haqlı deyən divanədir

 

“...“Manifest” ...və...“Antiduring” kimi kitabları

kommunizmin üsullarını rahatca teorizə etmişdilər.”

Güntay Gəncalp

 

“Hətta Bernad Show`da sempati duymuş və daha son-

ra belə demişdi: "Bir gənc adam eşşəklik edib 25 yaşı-

na qədər kommunist ola bilər. Ancaq 40 yaşına qədər

kommunist olmaq eşşək oğlu eşşək olmaqdır."

Güntay Gəncalp

 

Güntay bəy Gəncalp da Bernaddan yox, Harvaddan

öyrənməlidir. Çünkü Harvad demiş ki, “Bernad bir

pox yeyibdir həm ölüsü, həm dirisiynən.”.

 

682

Deyirlər gərçəkçi olmağa çalış

Gərçəkçi olsan siyasətə qarış

İnsanı insan edən ilə barış

Deyirəm bilimsəl olsa fəlsəfə  <

Düz yolu göstərər milli hədəfə.

(Düz yolu göstərər sinfi hədəfə.)

23.11.2008