Çap

24 - İdeolojunun rolu nədir? ömürü nə qədərdir?

          İdeolojunun

           rolu nədir?

      ömürü nəqədərdir?

   Hər sinfin öz ideolojusu var,

   Silahsız milləti edərlər “davar”.

462

Zalım istər ki, qoyun edə sağa

Məzlum istər ki, hər kəs ola ağa

Bu təzaddır ki, bölər sola sağa

Sömürü sinfi təzaddı yaradar

Təzadsız kommun çağını aradar

463

Zalım başqa cür ölçər, biçər, tikər

Ki necə başqa sinfi edə nökər

İdeolojusuz millət dərd çəkər

Zalım məzlumun qadasını almaz

Düşünüş tərzləri eyni olmaz

  (İdeolojuları eyni olmaz)

 

Nəcəlik dəyişməz, şübhən olmasın

Elə ifşa et ki, çarə bulmasın

464

İdeoloju var ki, manqurt edər

Manqurt satqın sinfin yolunu gedər

Milli düşmənin düşmənini didər

İdeoloju da var ki, millidir

(Farsın ideolojusu millidir)

Manqurt olmayan xalqından bəllidir

465

Səfləri ayırar ideoloju

Xətti-məşy qayırar ideoloju

Savaşa çağırar ideoloju

İdeoloju düşünüş tərzidir

Ölçüb-biçdiyini tikən dərzidir

466

İşi qolaylaşdırar teknoloju

Yoxsa geç yayılar ideoloju

Başqadır ideolojunun rolu

İdeoloju təzadlardan doğar

Xalqın əli ilə düşməni boğar

467

O ideoloju ki, kama çatıb,

Deyər oyatma yatanı ki, yatıb,

Söylə ideoloju çağı ötüb.

O zaman ki, sömürü son bulacaq,

Sinfi ideoloju məhv olacaq.

468   Kim kimi silahsızlandırar?

İdeoloju düşünsəl silahdır

Silahsızın payı nalədir, ahdır

Silahlandırmamaq böyük günahdır

Düşünsəl silah vurar yerə sərər

Tank ilə top qoluna quvvət verər.

469

Kütlə dərdinə dəyəni dinləyər

Kimin doğru olduğunu anlayar

Haqlını yox ki, haqsızı danlayar

Çünkü bilikli insanlar caymazlar

Xalqı oyadan fikiri yaymazlar.

14.08.06

23

İqtisad toplumu qatlara bölər

Fəlsəfə səbəbi bulmağa dalar

Hər sinfin gedəcəyi yolu bular

(Çəlişkiləri çözən yolu bular)

(Sinfi təzaddı çözən yolu bular)   (Milli təzaddı ...)

(Gərəkli devrimin yolunu bular)

İqtisad dostu düşməndən ayırar

Fəlsəfədən sinfi silah qayırar*

 

Araz düşmənin bağrını çatlatma!