Çap

13 - Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.

    Oyan Azərbaycanım,

          gec qalıbsan

339

Lenin istiqlalımızı çökdürdü

Babalarımı öldürdü, köçdürdü

Kim Leninin heykəlini tikdirdi?

Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.

340

Ərəb dini yurdumu işqal etdi

Rzanı valiye o mahal etdi

Kim işqalçını müqəddəs mal etdi?

Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.

341         (Heydər Əliyev)

Rus otayı sömürgə bölgə etdi

Qulluqçusu Heydəri süngü etdi*

Kim istiqlaldan sonra “ülgü”etdi?

Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.

 

  *-1) Şerim olacaqdır iti sünqülər

Sinəmi səngərə verdiyim zaman

O gün cəbhədəki hər qızıl əsgər

Səsləyəcək məni – “Yoldaş komandan!”

 

  *-2)  Deyirlər bu ilin məhsulu çoxdur;

O gördüyün kənddə dilənçi yoxdur;

Əlimiz işdədir, gözümüz toxdur.

Bu xəbər ölkəmin zəfər səsidir,

Bu şanlı bayramın hədiyyəsidir.  (oktyabr inq.)

(Yazqısını sömürgəçi Rus yazan) Səməd Vurğun

 

Bir az rifah verdi yurdunu çapa,

Gəlişdirmədi ki, istiqlal tapa.      Baltacı. Araz

(Pambığımız bol olacaq, ana fabrikamız olmayacaq.)

342

Qadına haqq verməyən islam dini

Qınadı o haqqı verən Lenini

Kim Leninə deyir qadın düşməni?

Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.

343

Əli dedi: “İşləmə, pay al yerən,”

“Allahı da razı edər pay verən.”

Kim bu zalıma deyər “adil” ərən?

Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.

344

İslam haqqı alıb verib zalimə

Öyrətdikləri tərs düşür bilimə

Kim mollaları bənzədir alimə?

Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.

345

Geriçilik islamın kökündədir

Anlamayanın zəfi dərkindədir*

Kimin yeri quyunun tərkindədir?

Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.

 

        *- Qanmaza qandırmaq olmaz.

22.09.2005