Çap

5 - Lənət olsun xəstə etiqadlara

    Lənət olsun

  xəstə etiqadlara!

257

Dinsəl inanç hər xalqın düşmənidir

Qadın adlanan irqin düşmənidir

Yazqı yazdıran haqqın düşmənidir

Lənət olsun dinsəl etiqadlara

İstiqlal haqqı verməz arvadlara

258

Sanma cəllad Kuruş da adil Farsdı

Anam Tümrüs önün başını kəsdi

Dedi baş kəsənlərə bu bir dərsdi

Lənət olsun xəstə etiqadlara

Məsum damğası vurar cəlladlara

(Babəki doğratdıran cəlladlara)

259

Ərəb dini ilə çağ küsülüdür

Din dərəbəyin yaşam üsuludur  <

Dərdlərimiz islamın məhsuludur

Lənət olsun dinsəl etiqadlara

Maniə törədər istedadlara

260

Dinsəl ətiqadların xeyri nədir?

Çağ dışı savadların xeyri nədir?

Geriçi metodların xeyri nədir?

Lənət olsun xəstə etiqadlara

Möhtac edər ürətiçi yadlara

261   köhnə = eski, təzad = çəlişki.

Dini anayasaya qazı seçmə!

Feodal ölçüsüylə ölçüb-biçmə!

Yoxsa demokrat Türklərə and içmə!  <

Lənət olsun xəstə etiqadlara,

Qoymaz son verə köhnə təzadlara.

262

Hər sinfin öz  partısı olmalıdır

Deputat seçmə haqqı almalıdır

Sayısına görə  yer bulmalıdır   <

Lənət olsun xəstə etiqadlara

Qazılıq haqqı verməz arvadlara

263

Səndə Araz təkin öyrət, tənqid et

Tənqid edəbilməsən yolunu get

Avrupalı təkin muradına yet

Lənət olsun dinsəletiqadlara

Nifrət yaradar çağdaşsavadlara

Qoymaz əltapaq elmi metodlara

(Qoymaz əl tapaq sağlam metodlara)

12.04.2005